Loading...
Huishoudelijk Reglement2017-08-16T12:34:58+00:00

Huishoudelijke reglement van de BHTC

 1. Te allen tijde dient iedereen zich aan het wegenverkeersreglement en de verkeerregels te houden. Dit houdt onder andere in dat meerijden op tractoren alleen op daarvoor bestemde deugdelijke en bij de leeftijd passende zitplaatsen dient te geschieden. Kinderen tot 12 jaar dienen vast te zitten en er mogen geen personen in of op aanhangwagens vervoerd worden.
 2. Overeenkomstig het doel van de vereniging moet worden getracht, het publiek te tonen welke vormen van mechanisatie er in het verleden waren.
 3. Een evenement kan worden gehouden op initiatief van het bestuur of op verzoek van anderen. In alle gevallen dient een evenement tenminste één maand van tevoren bij de secretaris te zijn gemeld.
 4. Alleen leden van de vereniging mogen meedoen aan een evenement waarbij de vereniging naar buiten treedt. Niet leden betalen een door het bestuur vastgesteld bedrag per evenement.
 5. Tijdens de evenementen wordt van de leden verwacht dat zijn/haar materiaal voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Alle tractoren, stationaire motoren en zelfrijdende werktuigen die worden getoond bij een evenement, moeten W.A. verzekerd zijn. De vereniging is niet verantwoordelijk ten aanzien van de kosten voortvloeiende uit overtreding van de wet.
 1. Bij elk evenement is een contactpersoon aanwezig. Deze is belast met de leiding van het evenement. Hij of zij heeft de zorg voor de gang van zaken en behartigd de belangen van de verenging en de leden.
 2. In het belang van de veiligheid moeten de leden van de vereniging erop toezien dat bij een evenement het gevaar voor personen wordt voorkomen. In dit kader volgen zij ook de aanwijzingen van de contactpersoon op.
 3. De contactpersoon leidt ook een rit of een defilé. Zijn of haar aanwijzingen worden strikt opgevolgd. Hij of zij zorgt voor de volgorde van rijden of voorrijden en stelt zo nodig een lijst van volgorde ter hand van de eventuele spreker. Deze lijst moet dan ook bevatten, het merk en bouwjaar van de tractor, motor of werktuig en eventueel de functie en verdere bijzonderheden.
 4. Er wordt vanuit gegaan dat we tijden een evenement met onze hobby bezig zijn en niet op winsten uit zijn. Wordt er wel een vergoeding aangeboden is overleg met het bestuur gewenst.
 5. Het bestuur en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor opgelopen schade en of ongevallen tijden evenementen of tour-ritten.
 6. Over alles, wat niet door het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.
Terug