Ontstaan en doelstelling van de BHTC

In de jaren negentig was er een groepje tractorenliefhebbers, die zo nu en dan eens een stukje gingen toeren en soms hun machines tentoonstelden op jaarmarkten, optochten en andere regionale evenementen. Tijdens deze activiteiten groeide de gedachte en de wens om een vereniging op te richten met het doel:

Het verzamelen, bewaren en restaureren van historische tractoren, stationaire motoren en de daarbij behorende machines en werktuigen en dit dan eventueel op hobbymatige wijze te tonen op evenementen. Er werd een vergadering belegd voor belangstellenden en hier kwam een man/vrouw of dertig op af. Tijdens deze oprichtingsvergadering (8 juni 1998) is onze club geboren, onder de naam B.H.T.C. Betuwse Historische Tractoren Club.

Als je terug kijkt naar de afgelopen jaren kun je wel stellen dat de club haar doel heeft bereikt. Er zijn veel goede toertochten en evenementen geweest. Daarnaast worden er veel persoonlijke contacten gelegd, misschien wel de mooiste eigenschap van de club. Het is nog steeds de gedachte van de club om puur hobbymatig bezig te zijn en zoveel mogelijke leuke en gezellige evenementen te organiseren.

Joop Romein (administratie/financiën)

Wethouder van Arkenstraat 9

4185 NC Est

06-36097680

Dik Verboom (Rit/evenementen organisatie)

Karnheuvelsestraat 4

4185 NE Est

06-47904343

Johan Ringelenstein (rit-/evenementenorganisatie)

Achterstraat 38

4064 EJ Varik

06-51221657

Louw van Londen 

Waalbandijk 24

4064 CB Varik

06 – 53 86 60 56

Jan-Willem van Frankenhuyzen (Publieke communicatie)

De Bosjes 10

4112 NL Beusichem

06-51197716

Piet van Beurden
Bulksteeg 4
4197 RK – Buurmalsen
0345-571529

Chris Noordam
Elzevierstraat 1
4061 RM Ophemert
0610805128

 1. Te allen tijde dient iedereen zich aan het wegenverkeersreglement en de verkeerregels te houden. Dit houdt onder andere in dat meerijden op tractoren alleen op daarvoor bestemde deugdelijke en bij de leeftijd passende zitplaatsen dient te geschieden. Kinderen tot 12 jaar dienen vast te zitten en er mogen geen personen in of op aanhangwagens vervoerd worden
 2. Overeenkomstig het doel van de vereniging moet worden getracht, het publiek te tonen welke vormen van mechanisatie er in het verleden waren.
 3. Een evenement kan worden gehouden op initiatief van het bestuur of op verzoek van anderen. In alle gevallen dient een evenement tenminste één maand van tevoren bij de secretaris te zijn gemeld.
 4. Alleen leden van de vereniging mogen meedoen aan een evenement waarbij de vereniging naar buiten treedt. Niet leden betalen een door het bestuur vastgesteld bedrag per evenement.
 5. Tijdens de evenementen wordt van de leden verwacht dat zijn/haar materiaal voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Alle tractoren, stationaire motoren en zelfrijdende werktuigen die worden getoond bij een evenement, moeten W.A. verzekerd zijn. De vereniging is niet verantwoordelijk ten aanzien van de kosten voortvloeiende uit overtreding van de wet.
 6. Bij elk evenement is een contactpersoon aanwezig. Deze is belast met de leiding van het evenement. Hij of zij heeft de zorg voor de gang van zaken en behartigd de belangen van de verenging en de leden.
 7. In het belang van de veiligheid moeten de leden van de vereniging erop toezien dat bij een evenement het gevaar voor personen wordt voorkomen. In dit kader volgen zij ook de aanwijzingen van de contactpersoon op.
 8. De contactpersoon leidt ook een rit of een defilé. Zijn of haar aanwijzingen worden strikt opgevolgd. Hij of zij zorgt voor de volgorde van rijden of voorrijden en stelt zo nodig een lijst van volgorde ter hand van de eventuele spreker. Deze lijst moet dan ook bevatten, het merk en bouwjaar van de tractor, motor of werktuig en eventueel de functie en verdere bijzonderheden.
 9. Er wordt vanuit gegaan dat we tijden een evenement met onze hobby bezig zijn en niet op winsten uit zijn. Wordt er wel een vergoeding aangeboden is overleg met het bestuur gewenst.
 10. Het bestuur en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor opgelopen schade en of ongevallen tijden evenementen of tour-ritten.
 11. Over alles, wat niet door het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.